iranitil

IranITIL

ITIL مجموعه‌ای از تفکرات و تکنیک‌ها برای مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی و استفاده از آنهاست و یک استاندارد به­شمار نمی­آید. در واقع مجموعه­ای از تجربیات موفق (Best Practice) می­باشد که سازمان­ها و شرکت­های مرتبط با IT برای مدیریت کارهایشان از آن استفاده می­کنند.

درباره من

خوش آمدید،

من دکتر محمدرضا تقوا استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی هستم. کارشناسی ارشد خودم رو در سال 1360 در رشته مدیریت علوم اداری از دانشگاه تهران گرفتم و برای ادامه تحصیل خودم در رشته مدیریت توسعه سیستم ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به دانشگاه رن فرانسه رفتم. همچنین مجدداً در همین دانشگاه در مقطع دکتری پژوهش در توسعه اجتماعی-اقتصاد رو دنبال کردم. هم اکنون در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بوده و با بیش از 25 سال سابقه فعالیت حرفه ای در حوزه مدیریت کسب و کار و ITIL به عنوان مشاور کسب و کار فعالیت میکنم.

نام و نام خانوادگی : محمدرضا تقوا

تاریخ تولد : 1 مهر 1333

آدرس : ایران ، تهران

ایمیل : taghva@atu.ac.ir

مقالات بین المللی

مقالات منتشر شده داخلی

 1. Hajiali Asgari Fateme, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Taghva Mohammad Reza, Abolhasani Farid, ITIL-based IT service management maturity model design in health-based organizations (Case Study: City of Tehran), journal of Urban & Rural Management, 3, 41, 2015/11/19
 2. Kargar Shahamat Bahman, Taghva Mohammad Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Iran’s Pharmaceutical Sectoral Innovation System, The Journal of Pharmaceutical and Health Science (JPHS), 3, 5, 2017/09/23
 3. Taghva Mohammad Reza, Feizi Kamran, Hanifi Aziz, Clustering for Reduction of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks by AHP Method, Journal of Information Systems and Telecommunication, 6, 1, 2018/01/01
 4. Farajpour Farnoush, Taqhavifard Mohammad Taghi, Yousefli Ami, Taghva Mohammad Reza, Information Sharing Assessment in Supply Chain: Hierarchical Fuzzy Rule-Based System, Journal of Information & Knowledge Management, 17, 1, 2018/02/04
 5. Taqhavifard Mohammad Taghi, Yousefzadeh Yohan, Feizi Kamran, Taghva Mohammad Reza, Influential Components on Cash Donations to the Affected People by Natural Disasters Using Information and Communications Technology in Iran, Quarterly Scientific-Research Journal of Rescue and relief, 12, 1, 2020/05/06
 6. تقوا محمدرضا، پژوهشی در زمینه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 29/30، 1380/04/01
 7. تقوا محمدرضا، آیت اللهی امیررضا، طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شیء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته، مدیریت صنعتی، 1382، 2، 1382/07/01
 8. تقوا محمدرضا، اسماعیل زاده کنجانی هادی، محترمی امیر، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی، مدیریت صنعتی، 1384، 90، 1384/04/01
 9. تقوا محمدرضا، علیزاده یاسر، آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک تاثیر بر روند، مدیریت صنعتی، 1384، 11، 1384/11/01
 10. تقوا محمدرضا، کازرونی مهرداد، تقوی فرد محمد تقی، رحمانی محمد، تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامع سازمان (ERP) رویکرد مورد کاوی تطبیقی، مطالعات مدیریت صنعتی، 1385، 12، 1385/01/01
 11. تقوا محمدرضا، علیزاده یاسر، تکنیک آنالیز تاثیر بر روند(TIA) نقطه تلاقی تکنیک های کمی و کیفی پیش بینی(با مثالی در زمینه آینده پژوهی انرژی)، مطالعات اقتصاد انرژی، سال سوم، 11، 1385/11/01
 12. تقوا محمدرضا، موانع انسانی استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان و راهکارهای حل آنها، بازاریابی، 1، 1، 1386/01/01
 13. تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، افخمی احمد، تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیک، اقتصاد و تجارت نوین، 1386، 11 و 12، 1386/11/01
 14. تقوا محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، حجاریان مسعود، ارزیابی آمادگی سازمان های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده، بررسی شرکت بیمه پارسیان، پژوهشنامه بیمه، 23، 1 و 2، 1387/01/01
 15. تقوا محمدرضا، جاجی زاده پیمان، سنجش بلوغ همسویی راهبردهای فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان – مورد شرکت سایپا یدک، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25، 3، 1389/01/01
 16. طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، اسدی فرد رضا، گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران – مطالعه چند موردی، سیاست‌ علم و فناوری، سال سوم، 3، 1390/01/01
 17. تقوا محمدرضا، جعفریان احمد، شفیعی نیک آبادی محسن، نقش نظام های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تامین، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، پائیز، 90، 1390/07/01
 18. تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، تقوی فرد محمد تقی، باقری مقدم ناصر، تحلیل نظام فناورانه نوآوری بخش باد ایران، بهبود مدیریت، 1390/07/24
 19. تقوا محمدرضا، حسینی بامکان سید مجتبی، ارایه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک، مدیریت صنعتی، سال نهم، 23، 1390/10/01
 20. اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری، رهیافت، 1، 50، 1391/01/01
 21. محترمی امیر، تقوا محمدرضا، اسماعیل زاده کنجانی هادی، تدوین مدلی برای ارزیابی و انتخاب چارچوب های معماری سازمانی، مهندسی اطلاعات، 1، 1, 2، 1391/04/01
 22. تقوا محمدرضا، نقی زاده محمد، نقی زاده رضا، شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران، مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، 1، 1391/07/01
 23. تقوا محمدرضا، رجب پور ابراهیم، بابا احمدی سارا، عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت، مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، 3، 1392/01/01
 24. تقوا محمدرضا، حسینی بامکان سید مجتبی، فلاح لاجیمی حمیدرضا، تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی، مدیریت فناوری اطلاعات، سال دوم، 5، 1392/07/01
 25. تقوا محمدرضا، ایزدی ماندانا، بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA)، مدیریت فناوری اطلاعات، سال پنجم، 3، 1392/07/01
 26. تقوا محمدرضا، بررسی موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران، مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، 30، 1392/07/01
 27. اسدی فر رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها، مدیریت توسعه فناوری، 3، 3، 1392/10/01
 28. اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها، مدیریت توسعه فناوری، 1، 3، 1392/10/01
 29. تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، صالحی صدقیانی جمشید، محمدی کمال، عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر، مدیریت نوآوری، 2، 4، 1392/10/01
 30. تقوا محمدرضا، عبدالهی هادی، بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و دوم، 72، 1392/11/01
 31. تقوا محمدرضا، یداللهی میلاد، مدل تحلیل شکاف سازمان برای پیاده سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات ها مطابق استاندارد BS 25999، علوم و فناوری های پدافند نوین، 5، 2، 1393/04/01
 32. نقی زاده محمد، تقوا محمدرضا، صالحی مهدی، عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل، مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، 10، 1393/10/01
 33. تقوا محمدرضا، ایزدی ماندانا، شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیر گذار بر امنیت نظام های اطلاعاتی گسترش یافته با روش معماری خدمت گرا، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 3، 1393/10/01
 34. نبوی علی، تقوی فرد محمد تقی، حنفی زاده پیام، تقوا محمدرضا، عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)، علوم مدیریت ایران، 3، 38، 1394/11/30
 35. تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، فقیهی مهدی، جمشیدی جواد، الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه، پژوهش های مدیریت عمومی، 9، 31، 1395/01/01
 36. تقوا محمدرضا، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا، صمیمی مهدی، الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ، مدیریت نظامی، 1، 1، 1395/02/01
 37. تقوا محمدرضا، منصوری طاها، فیضی کامران، اخگر بابک، کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ داده ها، مدیریت فناوری اطلاعات، 8، 3، 1395/07/01
 38. تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، قندچی سمیرا، بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی، مدیریت فردا، 1، 15، 1395/11/12
 39. کارگر شهامت بهمن، تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، صالحی صدقیانی جمشید، الزامات شکل گیری شبکه نورآوری تحلیلی از قاعده بنگاه اداری در بخش دارویی ایران، بهبود مدیریت، 10، 4، 1395/11/17
 40. تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، فقیهی مهدی، جمشیدی محمد جواد، مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب، مجلس و راهبرد، 24، 89، 1396/01/30
 41. تقوا محمدرضا، صمیمی مهدی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا، بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی، مدیریت نظامی، 1، 1، 1396/02/13
 42. کارگر شهامت بهمن، تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران، مدیریت توسعه فناوری، 5، 1، 1396/04/01
 43. تقوا محمدرضا، محرابیون محمد، زارع رواسان احد، ارضی سلطان امیر، طبقه بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر تمایل به خرید آن ها، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 5، 20، 1396/04/01
 44. حقیقی کفاش مهدی، اسماعیلی محمدرضا، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، دسته بندی عواملی موثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی، پژوهش های مدیریت در ایران، 21، 2، 1396/04/01
 45. ونکی مونا، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، فیضی کامران، مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران، مدیریت فناوری اطلاعات، 9، 2، 1396/04/01
 46. حقیقی کفاش مهدی، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، اسماعیلی محمدرضا، تعیین شاخص های معرف محصول فرهنگی هنری ایرانی-اسلامی در نظال جمهوری اسلامی، مطالعات قدرت نرم، 7، 16، 1396/04/01
 47. تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود، دهدشتی شاهرخ زهره، تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای کوچک و متوسط ایرانی)، مدیریت اطلاعات، 3، 7 و 8، 1396/04/01
 48. تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، معینی علی، زین الدینی محمدرضا، مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6، 21، 1396/07/01
 49. تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خلیلی علی، تحلیل ارزیابی سطح بلوغ امنیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد کوبیت، امنیت پژوهی، 16، 60، 1396/10/01
 50. خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، عباسی آذز عباس، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی، مدیریت فناوری اطلاعات، 5، 20، 1396/11/30
 51. تقوا محمدرضا، باقری مقدم ناصر، طباطبائیان سید حبیب اله، تقوی فرد محمد تقی، تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران، مدیریت توسعه فناوری، 4، 3، 1396/12/01
 52. طباطبائیان سید حبیب اله، طهوری حمیدرضا، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران، مدیریت توسعه فناوری، 5، 4، 1397/01/01
 53. صلواتیان سیاوش، تقوا محمدرضا، گودرزی میلاد، طراحی بوم مدل کسب و کار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت گیری راهبرد تمرکز پورتر، توسعه کارآفرینی، 11، 1، 1397/01/01
 54. رئیسی وانانی ایمان، تقوا محمدرضا، دلنیا امیرشاهی، طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6، 24، 1397/04/01
 55. طباطبائیان سید حبیب اله، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، طهوری حمیدرضا، تحلیلی بر اکوسیستم نوآوری واکسن های انسانی در ایران، فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9، 3، 1397/04/01
 56. رضایی نژاد محمدرضا، تقوا محمدرضا، رودساز حبیب، الگوی راهبردی تأمین مالی پروژههای زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی، پژوهش های مدیریت راهبردی، 9، 34، 1397/04/01
 57. تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، عسگری محسن، پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی، پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 41، 1397/07/01
 58. تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، خلیلی علی، الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دفاعی- نظامی مبتنی بر الگویITIL، مدیریت نظامی، 18، 4، 1397/10/01
 59. تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، خلیلی علی، الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL، فصلنامه مدیریت نظامی، 18، 4، 1397/11/27
 60. تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود، دهدشتی شاهرخ زهره، مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 7، 27، 1398/01/01
 61. دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، فرج حمیدرضا، الگوی فرایندی تجاری سازی خدمات در شرکتهای دانش بینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت فرهنگ سازمانی، 17، 1، 1398/01/31
 62. باباجانی جعفر، تقوا محمدرضا، بولو قاسم، عبدالهی محسن، پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی، راهبرد مدیریت مالی، 6، 25، 1398/04/01
 63. گهریزی کلثوم، تقوا محمدرضا، نظری سمیرا، بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول، توسعه حرفه‌ای معلم، 4، 2، 1398/04/01
 64. کشاورز سهیلا، تقوا محمدرضا، کرد حامد، شناسایی پیشرا نهای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب، مدیریت توسعه فناوری، 7، 3، 1398/07/01
 65. بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، تقوا محمدرضا، صدیقی فهیمه، ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه، مدیریت نوآوری، 2، 5، 1398/07/01
 66. خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، عباسی آذز عباس، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)، مطالعات مدیریت صنعتی، 17، 55، 1398/10/01
 67. جعفرنژاد سهیلا، تقوا محمدرضا، نقش پیاده‌سازی چارچوب‌های مدیریت خدمات و امنیت (ITIL و ISMS) در تداوم خدمات فناوری اطلاعات، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 8، 30، 1398/10/01
 68. تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، تقوا محمدرضا، نظری حمید رضا، تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری، پژوهش های مدیریت عمومی، 13، 48، 1398/11/02
 69. خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، عباسی آذز عباس، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی )مطالعه موردی شهرداری تهران(، مطالعات مدیریت صنعتی، 17، 55، 1398/11/14
 70. کاظم پوریان سعید، شهبازی محمد، تقوا محمدرضا، امن سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی، سیاست نامه علم و فناوری، 10، 1، 1399/01/01
 71. تقوا محمدرضا، فیضی کامران، طباطبائی سید غلامحسن، تمتاجی مصطفی، چالش های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه های دولتی بهر هبردار از رویکرد رایانش ابری، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35، 3، 1399/01/01
 72. ناصری امیرحسن، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، رئیسی وانانی ایمان، هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن، تحقیقات بازاریابی نوین، 9، 3، 1399/03/19
 73. تقوا محمدرضا، جلاییان زعفرانی زهرا، توسعه مدل اکوسیستم شناختی رمزارز، تازه های علوم شناختی، 22، 2، 1399/04/01
 74. تقوا محمدرضا، بررسی میزان همسویی راهبردی کسب¬وکار و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن و بهروش ITIL (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دفاعی ایران)، چشم انداز مدیریت صنعتی، 10، 3، 1399/07/01
 75. کاظم پوریان سعید، محمدی فاطمه، تقوا محمدرضا، تأثیر ویژگی های سازمانی، زیرساخت مدیریت دانش و جهت‌گیری کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات شغلی (نمونه پژوهش: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3، 10، 1399/07/01
 76. شهبازی محمد، کاظم پوریان سعید، تقوا محمدرضا، بررسی کاربردی الگوریتم‌های اجماع استفاده شده در شبکه‌های بلا کچین، سیاست نامه علم و فناوری، 10، 3، 1399/07/01
 77. ضرغام بروجنی حمید، تقوا محمدرضا، محمود زاده سید مجتبی، ملکی راحله، مدیریت زیر ساخت شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی در ایران، مدیریت سلامت، 23، 4، 1399/10/01
 78. جنیدی جعفری مهدی، تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 9، 34، 1399/10/01
 79. تقوا محمدرضا، تاثیر آگاهی امنیتی بر پیروی از مقررات امنیتی از سوی کاربران در دوره همه‌گیری بیماری کوووید 19، پژوهشهای مدیریت عمومی، 30، 50، 1399/12/01
 80. محمدی فاطمه، کاظم پوریان سعید، تقوا محمدرضا، هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته، سیاست نامه علم و فناوری
 81. ملکی راحله، ضرغام بروجنی حمید، تقوا محمدرضا، محمود زاده سید مجتبی، محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک، گردشگری و توسعه

پایان نامه/رساله دکتری

 1. یک الگوی بومی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز سامانه های برنامه ریزی جامع در یک سازمان تولیدی ایران، محمد رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 2. الگوی بولی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز ERP، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 3. مدلی برای شکل گیری شبکه های پایدار همکاری علم و فناوری در ایران، رضا اسدی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/03
 4. مدل سیستم نوآوری تکنولوژیک انرژی های تجدید پذیر در ایران، حسین اردستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/11
 5. مدل موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی در یک سازمان تسهیل گر انتقال فناوری در ایران، کمال محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 6. طراحی مدلی جهت کشف تقلب در کسب وکارهای مبتنی بر بزرگ داده، طاها منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/27
 7. طراحی الگوی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سلامت مبتنی بر چارچوبITIL، خانم حاجی علی عسکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/04
 8. تبیین الگوی شبکه نوآوری در بخش دارویی ایران، بهمن کارگر شهامت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/12
 9. الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات در سازمانهای دفاعی -نظامی، علی خلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/25

فعالیت اجرایی

 1. رییس مرکز محاسبات ماشینی دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، 1373/01/01، ایران، تهران
 2. عضو شورای انفورماتیک دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، ایران، تهران
 3. عضو شورای تعیین دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1374/01/01، 1375/01/01، ایران، تهران
 4. مدیر سیستم های اطلاعاتی سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1375/01/01، 1377/01/01، ایران، تهران
 5. مدیر عامل و مؤسس شرکت تحقیقات و مهندسی کامپیوتر نگار وابسته به حوزه هنری، 1377/01/01، 1381/01/01، ایران، تهران
 6. مدیر عامل و مؤسس شرکت تحقیقات و مهندسی کامپیوتر نگار وابسته به حوزه هنری، 1377/01/01، 1381/01/01، ایران، تهران
 7. معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381/01/01، 1382/12/29، ایران، تهران
 8. مدیر عامل و ریاست هیات مدیره شرکت برید سامانه نوین، 1386/01/01، 1388/01/01، ایران، تهران
 9. عضو موسس گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین، 1392/01/01، ایران، تهران
 10. مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1392/09/02، ایران، تهران
 11. مدیریت واحد کامپیوتر دانشکده حسابداری و مدیریت، 1379/01/01، ایران
 12. مشاور….دانشگاه در خصوص امور داده ورزی، 1381/01/01، ایران
0
مقالات داخلی
0
رساله دکتری
0
مقاله بین المللی
0
سال فعالیت

تجربه ها

1400 تا حال حاضر

استاد تمام

دانشکده مدیریت و حسبادرای دانشگاه علامه طباطبایی

تا 1400

دانشیار

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

1370

مدرک کارشناسی ارشد

مدیریت توسعه سیستم ها, دانشگاه رن در فرانسه

1360

کارشناسی

مدیریت علوم اداری, دانشگاه تهران

پست های اخیر

در تماس باشید

تلفن
021-48392879 (98+)
آدرس ایمیل
taghva@atu.ac.ir
آدرس
ایران ، تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی