آزمون اول ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز