محمدرضا محتاط

  • دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

  • عضو کمیته راهبری و اساتید دوره جامع علم‌داده دانشگاه تهران

  • مدیرارشد علوم‌داده پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته

  • عضو کمیسیون علوم داده و هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

  • مشاور اسبق کلان‌داده شرکت‌های صنایع یاس ارغوانی، دیتاک و….