سجاد صالحی پور

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

فعال در صنعت بانکداری و پرداخت کشور

شاغل در گروه برنامه ریزی و راهبری پروژه های شبکه پرداخت، شرکت شاپرک

پژوهشگر حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات (COBIT) و علم داده

مترجم 3 عنوان کتاب در حوزه خدمات و حاکمیت فناوری اطلاعات