مختصری از فاز راهبرد خدمت

راهبرد سرویس در هسته مرکزی چرخه زندگی خدمت در ITIL  قرار گرفته است. وظیفه این فاز، ایجاد خطوط راهنمایی جهت مدیریت خدمات هم به عنوان قابلیت­های سازمان و هم به عنوان سرمایه­های راهبرد است. اصول ایجاد شده در این بخش می­تواند مبانی اجرایی را تعیین و هدایت نماید، لذا خود به عنوان بخش عملیاتی و اجرایی ITIL محسوب نمی­شود و صرفاً سیاست­ها، خطوط راهنما برای 4 بخش عملیاتی ITIL را تأمین می­کند. مهمترین موضوعی که در این بخش مطرح می­شود، تعیین خدماتی هستند که سازمان از طریق آنها ارزش آفرینی می­کند. راهبرد خدمت، مشخص می­کند که چطور سازمان می تواند از طریق مدیریت خدمات، قابلیت­های سازمانی را به سرمایه­های راهبردی تبدیل کند و به صورت راهبردی فکر و عمل نماید. راهبرد سرویس به شفاف­سازی روابط مابین خدمات مختلف، سیستم­ها، فرایندها، و مدل­های کسب­وکار کمک می­نماید.

این بخش دربرگیرنده یک چهارچوب برای ایجاد تجربیات موفق  از طریق توسعه بلندمدت راهبرد سرویس است. این بخش شامل موضوعات مختلفی مانند: راهبرد عمومی، رقابت و فضای بازار، انواع فراهم­کنندگان سرویس، سرمایه­های راهبردی، طراحی و توسعه سازمان، مدیریت فرآیند، مدیریت مالی، مدیریت سرویس سهام ، و نقش های کلیدی و مسئولیت های کارکنان درگیر در راهبرد­گذاری می­باشد.