فایل های ارسال شده توسط جناب آقای دکتر تقوا:

فایل های ارائه درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانشجویان دکتری ورودی سال 1399:

محمدرضا محتاط