ارزیابی بلوغ عمومی ITIL

باسلام در فرم پیشرو ارزیابی بلوغ ITIL با بهره‌گیری از یک پرسشنامه جامع مشتمل بر 100 سوال محاسبه خواهید گردید. لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید و جهت دریافت نتایج ارزیابی بلوغ سازمان خود منتظر تحلیل کارشناسان ما باشید.
  • بخش سوالات