ارزیابی بلوغ تخصصی ITIL

باسلام در فرم پیشرو ارزیابی بلوغ تخصصی ITIL با بهره‌گیری از یک پرسشنامه جامع مشتمل بر 84 سوال محاسبه خواهید گردید. لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید و جهت دریافت نتایج ارزیابی بلوغ سازمان خود منتظر تحلیل کارشناسان ما باشید.
  • بخش سوالات آمادگی عمومی ITIL

  • بخش سوالات مدیریت حوادث فناوری اطلاعات

  • بخش سوالات مدیریت مشکلات فناوری اطلاعات

  • بخش سوالات مدیریت تغییرات فناوری اطلاعات

  • بخش سوالات مدیریت انتشار محصولات نرم‌افزاری

  • بخش سوالات مدیریت سطح خدمات

  • بخش سوالات تحلیل کسب و کار

  • بخش سوالات مدیریت دردسترس پذیری